Nhà người có bụi chuối non,
Tôi xin đánh tỉa trăm con về trồng.
Nhà người những trúc cùng thông,
Hoa lan, hoa huệ, hoa hồng nở ra.
Nhà người ở gần hay xa?
Cách tổng, cách xã, hay là cách sông?
Xa xôi cách mấy quãng đồng?
Để tôi bỏ việc, bỏ công đi tìm.
Tìm người như thể tìm chim,
Chim ăn bể Bắc, tôi tìm bể Đông.
Tìm người như vợ tìm chồng,
Bây giờ cá nước chim lồng gặp nhau.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004