Nhà mày lắm đất, lắm ao,
Lắm trâu, lắm ruộng còn tao ăn gì?


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)