Nhà em mả táng hàm rồng,
Thì em mới lấy được chồng thợ khay.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)