Nhà em có bụi trầu cay,
Nhà anh có khách sang vay lá vàng.
Cau xiến ngang, trầu vàng ngắt ngọn,
Thời buổi này kén chọn làm chi.
Yêu nhau lấy quách nhau đi,
Ở trong giá thú luận cho hoá tài.
Đường còn dài, trông sao cho xiết,
Đạo vợ chồng ai biết đói no.
Quý hồ thầy mẹ gả cho.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004