Nguyễn ra thời Nguyễn lại về,
Giặc đến Bồ Đề thời giặc phải tan.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970