Nguyễn ra rồi Nguyễn lại về,
Chúa Trịnh mất nước, vua Lê hãy còn.
Đầu cha lấy làm thân con,
Mười bốn năm tròn, hết số thì thôi.


Đây là một bài sấm ký, hai câu đầu về thời Lê - Trịnh và hai câu cuối về thời Tây Sơn.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002