Nghiêng tai hỏi nhỏ Phật đồng,
Trai tơ lấy gái có chồng đặng không?


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)