Nghe tin anh hay hát hay hò,
Đố anh đếm được cổ cò mấy lông.
- Em về đếm cá dưới sông,
Anh đây sẽ đếm được lông cổ cò.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004