Nghe tin anh có vợ rồi,
Như ai dội đọi nước sôi trong lòng.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)