Nghề rèn đỏ lửa còn tiền,
Nguội lò tắt lửa phụt đèn hết tiêu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]