Nghề rèn đỏ lửa còn tiền,
Nguội lò tắt lửa phụt đèn hết tiêu.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002