Nghĩa tao khang ai đà vội dứt,
Đêm nằm tấm tức, luỵ nhỏ tuôn rơi.
Mấy lâu ni mang tiếng chịu lời,
Xa nhau ngàn dặm đời vẫn nhớ nhau.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]