Nghĩa tao khang ai đà vội dứt,
Đêm nằm tấm tức, luỵ nhỏ tuôn rơi.
Mấy lâu ni mang tiếng chịu lời,
Xa nhau ngàn dặm đời vẫn nhớ nhau.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004