Nghĩ con cá lý ngư nó cũng không như thân thiếp,
Chờ cho mãn kiếp tu được hoá rồng.
Thôi anh đừng mong vợ mong chồng,
Để cho em xa lánh bụi hồng gió trăng.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004