Nghèo thì dễ ở, dễ ăn,
Giàu thì cửa ngáng, cửa ngăn khó vào.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)