Nghèo hèn giữa chợ ai chơi,
Giầu trong hang núi nhiều người hỏi thăm.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)