Ngựa mạnh chẳng quản đường dài,
Nước kiệu mới biết tài trai anh hùng.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)