Ngựa Hồ gió bấc.


Ngày xưa chợ Hồ ở phía bắc nước Tàu phải đem ngựa tốt tiến cống vua Tàu. Mỗi khi nghe gió bấc thổi, giống ngựa Hồ lại hí lên những tiếng rất là thê thảm. Người ta cho là ngựa tỏ ý nhớ quê hương, vì gió bấc thổi từ phương bắc xuống, mà phương bắc có nước Hồ. Câu này và câu “Chim Việt cành nam” thường được nêu ra, để nói bóng rằng người ta ai cũng có lòng yêu quê hương xứ sở, vật còn có lòng luyến tiếc quê hương, nữa là loài người.

Nguồn: Lê Văn Hoè, Tục ngữ lược giải - tập III, Quốc học thư xã xuất bản, 1953