Ngỡ rằng ông thử ông thương,
Ai ngờ ông thử trăm đường ông thôi.


Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969