Ngồi trên hòn đá buông câu,
Bởi vì ai xui giục, cá sầu không ăn.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004