Ngồi rồi chăn chiếu trải êm,
Chiếu trải nằm thềm, muỗi cắn tứ tung.
Yêu nhau thì bảo nhau cùng,
Tôi nhắn lời nọ, người dùng lời kia.
Vì chuôm cho cá bén chà,
Vì người tôi được vào ra chốn này.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004