Ngồi buồn xe chỉ uốn câu,
Chỉ xe chưa đặng, cá lần ra khơi.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004