Ngồi buồn trách mẹ trách cha,
Trách ông Nguyệt Lão, trách bà xe dây.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004