Ngồi buồn tính đốt ngón tay,
Tính đi tính lại ngón này hơn trăm.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975