Ngồi buồn gởi bức thư sang,
Có con rồng bạch chắn ngang giữa trời.
Vậy nên thư chẳng tới nơi,
Trong thư ai biết những lời làm sao.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975