Ngồi buồn bắt cá câu chình,
Suy qua nghĩ lại chạnh tình người xưa.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004