Ngọt thay cái quả cam tròn,
Vừa thơm vừa mát hãy còn ở Canh.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002