Ngọc sa xuống giếng, ngọc biến thuỷ tinh.
Gặp mặt nhau đây kết nghĩa chung tình,
Dẫu ăn cơm quán, ngủ đình cũng ưng.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975