Ngọc lành ai nỡ bán rao,
Chờ người quân tử mà trao ngọc lành.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975