Ngọc còn ẩn bóng cây tùng,
Thuyền quyên chỉ đợi anh hùng mà thôi.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975