Ngọc còn ẩn bóng cây ngâu,
Em đang tùng phụ mẫu dám đâu tự tình?


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004