Ngọc còn ẩn đá chờ vàng,
Anh đây ẩn sĩ chờ nàng lớn khôn.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975