Ngậm ngùi chả dám nói ra,
Những lời ngào ngạt chật nhà năm gian.
Ông Tơ sao khéo đa đoan,
Một lời lan huệ, đá vàng thuỷ chung.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004