Người xấu duyên lặn vào trong,
Bao nhiêu người đẹp duyên bong ra ngoài.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)