Người trồng cây hạnh người chơi,
Ta trồng cây đức để đời về sau.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970