Người trước bắc cầu, kẻ sau theo dõi.


Người trước là người sinh trước, đi trước, tức là người hơn tuổi, người lớp trên. Người sau là người sinh sau, đi sau, tức là người ít tuổi, người lớp dưới. Câu này ý là người lớp trước bắc cầu cho người lớp sau theo dõi mà đi. Đại ý câu này khuyên người trên nên ăn ở cho chính đính ngay thẳng để làm gương cho kẻ dưới, nếu người trên ăn ở không ra gì, thì người dưới cũng sẽ ăn ở như vậy.

Nguồn: Lê Văn Hoè, Tục ngữ lược giải - tập III, Quốc học thư xã xuất bản, 1953