Người ta hữu tử, hữu sanh,
Sống lo xứng phận, thác dành tiếng thơm.


Khảo dị:
Người đời hữu tử, hữu sanh,
Sống lo xứng phận, thác dành tiếng thơm.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970