Người ta câu bể, câu sông,
Tôi đây câu lấy con ông, cháu bà.
Có chồng thì nhả mồi ra,
Không chồng em cắn, em tha lấy mồi.


Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân Thu, 1975 (tái bản của NXB Sống mới, 1969)