Người ta đi cấy lấy công,
Tôi nay đi cấy tay không trở về.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)