Người sao kẻ quạt, người hầu,
Người sao nắng dãi, mưa dầu long đong?


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)