Người rơm phe phẩy tay rơm,
Đứng canh đồng lúa sớm hôm tối ngày.
Một chiều có chiếc máy bay,
Mò vào ăn đạn rơi ngay xuống đồng.
Nhảy dù thằng Mỹ thoạt trông,
Như gà mổ thóc, “xin ông, lạy bà!”
- Tao canh chim chóc thôi mà,
Muốn xin, ra lạy mấy bà xã viên!


Bài ca dao này nói về chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ ở Hà Nội.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002