Người ngoan lên bãi hái chè,
Hái dăm ba lá xuống khe ta ngồi.
Chim khôn chết mệt vì mồi,
Người khôn chết mệt vì lời nhỏ to.
Chim khôn tránh lưới mắc dò,
Cá khôn tránh mãi, lững lờ mắc đăng.
Người ngoan yêu đến tôi chăng?


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004