Người một quan chớ khinh kẻ chín tiền.


Một quan tức một quan tiền, ngày xưa gồm có 600 đồng tiền, đóng thành 10 tiền mỗi tiền 60 đồng. Chín tiền là 9 phần 10 của một quan tức 540 đồng tiền. Người một quan là người có một quan tiền, kẻ có chín tiền là kẻ có gần một quan, hai người hơn kém nhau một chút, vậy chớ nên khinh nhau. Câu tục ngữ khuyên người ta không nên khinh kẻ kém mình.

Nguồn: Lê Văn Hoè, Tục ngữ lược giải - tập III, Quốc học thư xã xuất bản, 1953