Người làm ruộng, kẻ làm thuê,
Đi buôn, đi bán mọi nghề kém thua.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)