Người đi những ngắm cùng trông,
Chị Học đi học, học không ngại ngùng.
Vào Thanh học đắp bờ vùng,
Xuống Phòng xin giống chiêm Phòng về gây.
Sang Đào học cấy chăng dây,
Lên Xuân Đỉnh học vung tay ươm bèo.
Chị đi làng xóm trông theo,
Chị về Thuận Tốn lúa reo rộn ràng.
Tiếng đồn chị Học đảm đang,
Đi một ngày đàng học mấy sàng khôn.


Bài ca dao này phản ánh phong trào thi đua chống Mỹ của huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002