Người đời khác thể phù du,
Sớm còn tối mất công phu lỡ làng.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970