Người đâu mà lại lạ đời,
Con gái Hà Nội lấy người bên Tây.
Tây đâu có ở đất này,
Nó về nước nó khốn thay thân già.


Bài ca dao phản ánh thực trạng xã hội thời Pháp mới chiếm nước ta.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002