Ngóng lên rừng thấy con chim chiền chiện,
Ngóng xuống bể thấy cá liệng tứ bề.
Ước sao đặng chữ phu thê,
Anh chồng em vợ đi về đôi ta.


Khảo dị:
Ngó lên rừng thấy con chiền chiện,
Ngó xuống biển thấy cá liệng tứ bề.
Mong sao trọn nghĩa phu thê,
Anh chồng em vợ đi về có nhau.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004