Ngó xuống sông Hương, nước xanh như tàu lá,
Ngó về Đập Đá, phố xá nghênh ngang.
Từ ngày Tây lại, sứ sang,
Đi xâu, nộp thuế, làm đàng không ngơi.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)