Ngó vô nhà nhỏ,
Thấy đôi liễn đỏ,
Có bốn chữ vàng.
Thạnh suy anh chưa biết,
Thấy nàng vội thương.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975