Ngó ra sông cái, ngó hoáy thấy đình,
Hạc chầu thần còn đủ cặp,
Huống chi mình lẻ đôi.
Ngó lên đầu tóc hai vòng,
Thấy mình yểu điệu chạnh lòng thêm thương.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975