Ngó ra ngoài biển mù mù,
Ngồi buồn xe chỉ, chạm dù cánh dơi.
Bướm bay mỏi cánh bướm rơi,
Cá đua hết nước tìm nơi vũng chà.
Hồi nào em thề nguyện với qua,
Bây giờ em dứt nghĩa, em ra lấy chồng.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004